“ସାଥୀ ପାଖକୁ ଥରୁଟେ ଆ’ “

– ପ୍ରଶାନ୍ତ –

ତୋ’ ପ୍ରେମ ମିଠା ତୋ’ କଥା ମିଠା
ପାଖକୁ ଥରୁଟେ ଆ’।
ପ୍ରେମରେ ଭିଜିବା ପାଖରେ ଗପିବା
ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ପାଆ।
ତୋ’ ମିଠା ପ୍ରେମରେ ହଜିବାକୁ ଟିକେ
ତୋତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ।
ତୋ’ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବାକୁ
ପାଗଳ ପ୍ରେମିକ ସାଜିଛି।
ପାଖରୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁକି
ଥରୁଟିଏ କଥା ଦିଅ।
ତୁ ଥିଲେ ପାଖରେ ମହୁର ଝରଣା
ହୃଦୟେ ଝରିବା ପ୍ରାୟ।
ସପନରେ ସିନା ପାଗଳ କରିଛୁ
ଦୂରରୁ ତୁ ଭଲପାଉ।
ମୋ’ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାଶେ ତାରା ଫୁଟିଯିବ
ଥରେ ତୋତେ ଛୁଁ ଛୁଁ।
ଅନେକ ଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋ’ ମନରେ
ତୋ ପ୍ରେମେ ଭିଜେଇ ଯା’
ସ୍ବପ୍ନ ଚାଲିଯିବ ସତ ପାଲଟିବ
ସାଥୀ ପାଖକୁ ଥରୁଟେ ଆ’।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *