ପ୍ରେମ ନୁହଁ ବାଲିଘର

ମୋତିଲାଲ ପଣ୍ଡା

ପ୍ରେମ ନୁହଁ ବାଲିଘର
ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବ
ପ୍ରେମ ଏକ ବିଶ୍ଵାସର
ମିଳନର ଭାବ ॥

ପ୍ରେମ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ
ହୁଏନାହିଁ ଯୋଡ଼ି
ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରେମ କଲେ
ନାହିଁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ॥

ପ୍ରେମ ଏକ ନଦୀବନ୍ଧ
ବଢ଼ି ସହିଯିବ
ବନ୍ଧ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ
ପାଣି ଯେ ପଶିବ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *